Nabídka reklamy


Nabízíme propagování obchodního jména a loga objednavatele a to na florbalových mantinelech na všech ligových kolech Vozíčkářské florbalové FORTUNA ligy pořádané občanským sdružením Česká federace florbalu vozíčkářů. V ceně je umístění Vašeho loga na naších stránkách s odkazem na Vaše webové stránky.

Cena reklamy 5. tisíc Kč ročně.

Smlouva o reklamu se sjednává minimálně na dobu jednoho roku.

Přehled obsazenosti reklamní plochy

Mantinel rovný 1,99m

Celkem: 52 kusů

Cena reklamní plochy: 5 tisíc korun
poř. obchodní jméno firmy informace webové stránky
1. FORTUNA a.s. náhled mantinelu www.ifortuna.cz
2. FORTUNA a.s. náhled mantinelu www.ifortuna.cz
3. FORTUNA a.s. náhled mantinelu www.ifortuna.cz
4. FORTUNA a.s. náhled mantinelu www.ifortuna.cz
5. Nadace Bariéry
náhled mantinelu www.bariery.cz
6. Nadace Bariéry náhled mantinelu www.bariery.cz
7. Nadace Bariéry náhled mantinelu2 www.bariery.cz
8. Nadace Bariéry náhled mantinelu2 www.bariery.cz
9. Pivovar U Fleků náhled mantinelu www.ufleku.cz
10. Procházka a syn náhled mantinelu www.prochazkaasyn.com
11. Delfi s.r.o. náhled mantinelu www.delfi-reha.cz
12. Generali pojišťovna
náhled mantinelu www.generali.cz
13. Otto Bock 
náhled mantinelu www.ottobock.cz
14. Chata Lovrana náhled mantinelu www.lovrana.eu
15. KAMAT s.r.o. náhled mantinelu www.kamat.cz
16. KAMAT s.r.o. náhled mantinelu www.kamat.cz
17. AREA T náhled mantinelu www.reality.trebon.cz
18. Europ Assistance s.r.o. náhled mantinelu www.europ-assistance.cz
19. Europ Assistance s.r.o. náhled mantinelu www.europ-assistance.cz
20. MEYRA Janské Lázně náhled mantinelu www.meyra.cz
21. Car Club 
náhled mantinelu www.carclub.cz
22. ČFFV o.s. náhled mantinelu www.fbh.cz
23. HUSKY CZ s.r.o. náhled mantinelu www.huskycz.cz
24. HUSKY CZ s.r.o. náhled mantinelu www.huskycz.cz
25. HUSKY CZ s.r.o. náhled mantinelu www.huskycz.cz
26. Bílá realita s.r.o. náhled mantinelu www.bilarealita.cz
27. ComAp s.r.o. náhled mantinelu www.comap.cz
28. DMA Praha náhled mantinelu www.dmapraha.cz
29. ŠKODA AUTO a.s. náhled mantinelu www.skoda-auto.cz
30. ŠKODA AUTO a.s. náhled mantinelu www.skoda-auto.cz
31. ŠKODA AUTO a.s. náhled mantinelu www.skoda-auto.cz
32. ŠKODA AUTO a.s. náhled mantinelu www.skoda-auto.cz
33. Salming náhled mantinelu www.salming.cz
34. Salming náhled mantinelu www.salming.cz
35. DIRICKX Bohemia s.r.o. náhled mantinelu www.dirickx.cz
36. AAA Auto Mobilita Praha objednáno
37. vaše reklama

38. vaše reklama

39. vaše reklama

40. vaše reklama

41. vaše reklama

42. vaše reklama

43. vaše reklama

44. vaše reklama

45. vaše reklama

46. vaše reklama

47. vaše reklama

48. vaše reklama

49. vaše reklama

50. vaše reklama

51. vaše reklama

52. vaše reklama
 

  
  
Rohový mantinel 1/2 rohový modul R=1,7m

/jedná se o velice viditelný prostor při rozehrávání/

Celkem: 8 kusů 

Cena reklamní plochy: 5.000, — Kč

poř. obchodní jméno firmy informace webové stránky
1. vaše reklama

2. vaše reklama

3. vaše reklama

4. vaše reklama

5. vaše reklama

6. vaše reklama

7. vaše reklama

8. vaše reklama

Rovný mantinel 0,73 m

Celkem: 4 kusy

Cena reklamní plochy: min. 1.500, — Kč

poř. obchodní jméno firmy informace webové stránky
1. vaše reklama

2. vaše reklama

3. vaše reklama

4. vaše reklama

sponzorování poskytuje příjemce sponzorského příspěvku sponzorovi po určitou dobu reklamu protivýkony v oblasti komunikace a marketingu. Protože málokterá česká firma je tak ekonomicky stabilizovaná, že dokáže dlouhodobě předvídat své zisky a tedy i uplatnitelnou výši daňového základu u darů(!), řeší se v praxi při darování neziskovým organizacím, charitám tento problém formou výhodnější smlouvy o reklamě, spolupráci, smlouvou o pronájmu,… 
V takovém případě nezisková organizace tento příjem za propagační službu zdaňuje(příjmy z reklamy). na straně dárce je tato úhrada za propagační službu plně daňověuznatelný náklad/výdaj (u podniku, podnikatele).

Dary jako položky odčitatelné od základu daně.

 

§34 zákona o daních z příjmů (§20, odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro zdaňovací období roku)

Fyzické osoby

§ 15 odst.8
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrná hodnota těchto darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkoového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Při překladu tohoto textu do běžného jazyka to znamená: Za kalendářní rok si může fyzická osoba (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, třeba i důchodce mající zdanitelné příjmy apod.) snížit daňový základ (tj. rozdíl, který nám vznikne, když od veškerých zdanitelných příjmů za uplynulý rok odečteme veškeré výdaje, které podle zákona o dani z příjmu odečíst smíme) o maximálně 10 % tohoto základu — to za předpokladu, že jsme během tohoto roku darovali více než 2 % z tohoto základu nebo minimálně 1.000 Kč. 

Např.: Máme například daňový základ 100.000,- Kč, odečíst si můžeme částku mezi 1.000,- a 10.000,- Kč za předpokladu, že jsme částku darovali, přičemž není důležité, kolik jsme darovali v jednotlivém případě a kolika subjektům jsme darovali za onen rok celkem. Ovšem — musíme mít na všechny dary příslušný doklad. V případě, že jsme darovali více, můžeme si daňově odečíst pouze do hodnoty 10.000,- Kč, v případě, že jsme darovali méně než 1.000,- Kč, nemůžeme si z daňového základu odečíst nic. 

Příklad kalkulace, do jaké finanční výše lze například prakticky uplatnit odečítatelný dar:

Daňový základ za r. 2007 = 100.000,- Kč

Dary:

1. Sponzorování opice makak v ZOO 1.000,- Kč 
2. Dar klubu Sparta Praha 400,- Kč 
3. Dar pro Akademii věd v ČR 350,- Kč 
4. Dar církvi XY 800,- Kč 
5. Dar občanskému sdružení ČFFV 7.200,- Kč 
Součet položek 9.750,- Kč

Daňový základ ve smyslu § 15 odst. 8 lze snížit o 9.750,- Kč

Právnické osoby

§ 20 odst 8.
Od základu daně sníženého podle _ 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota darů činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle _ 34. Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání.